Dzisiaj jest wtorek, 21 Maj 2019
Znajdujesz sie w:     Home EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Egzamin ósmoklasisty
Informacja PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo, na stronie internetowej Wydziału Oświaty Urzędu Miasta można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej szkół ogólnokształcących i zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2019/2020, obejmujące również planowaną liczbę miejsc i oddziałów.
Ze względu na zbliżające się postępowanie rekrutacyjne, prosimy o zapoznanie się z nimi.

Dane znajdują się pod następującymi linkami:
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-liceow-ogolnoksztalcacych,349,1082,1.html
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych,351,1082,1.html

 
Informacja dla rodziców i uczniów PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo, przekazujemy kluczowe informacje o egzaminie ósmoklasisty:

a. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Terminy główne:

15 kwietnia godz. 9:00– j. polski

16 kwietnia godz. 9:00– matematyka

17 kwietnia godz. 9:00– j. obcy (wszyscy deklarowali j. angielski)

W dniach egzaminów uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8:30

Termin dodatkowy:

3 -5 czerwca 2019, godz. 11:00

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych oraz uczniowie, którym przerwano lub unieważniono egzamin w terminie głównym.

b. Struktura egzaminu

Uczniowie zdają pisemne egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Język obcy uczniowie mogą wybrać spośród języków, których uczą się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć.

Czas trwania poszczególnych egzaminów wynosi:

Język polski 120 minut (wydłużony do 180 minut)

Matematyka 100 minut (wydłużony do 150 minut)

Język obcy 90 minut (wydłużony do 135 minut)

Do czasu pracy nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). Ten czas nie dotyczy uczniów, którzy mają w dostosowaniach nieprzenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi (uczniowie z dysleksją.

 

c. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:

· losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował;

· kodowanie arkusza egzaminacyjnego – uczniowie wpisują kod ucznia (literka klasy i nr z dziennika) oraz PESEL zdającego. Uczniowie naklejają również naklejki przygotowane przez OKE dla każdego ze zdających indywidualnie.

· sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego – przed przystąpieniem do pracy uczniowie oglądają arkusz pod kątem jakości druku (czy wszystkie strony są zadrukowane w sposób czytelny)

· rozpoczynanie pracy z arkuszem - po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela

· zgłaszanie konieczności skorzystania z toalety – uczeń zgłasza taki fakt przez podniesienie ręki, członek zespołu nadzorującego podchodzi do zdającego i wyraża zgodę na opuszczenie sali. Czas nieobecności ucznia nie wpływa na wydłużenie jego czasu pracy z arkuszem i jest odnotowywany w protokole.

· zasady oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy – uczeń zgłasza fakt zakończenia pracy przez podniesienie ręki. Wychodzi z sali dopiero po uzyskaniu zgody członka zespołu nadzorującego.

d. Sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi: instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym.

Zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi polega na zamalowaniu kratki z odpowiedzią. Nanoszenie poprawek polega na otoczeniu kółkiem niepoprawnej odpowiedzi oraz zamalowaniu kratki z poprawną odpowiedzią.

 

e. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

 

f. Przybory i materiały, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej;

Podczas egzaminów zdający może korzystać z następujących przyborów:

długopis nieścieralny z czarnym tuszem

linijka na egzaminie z matematyki

Na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

g. Należy pamiętać o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

h. Istnieje możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

2. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

 

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

c. arkusze próbne.

3. Wyniki egzaminu poznają 14 czerwca 2019 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 21 czerwca 2019 r.

 

 
Egzamin informacje ogólne PDF Drukuj Email

Kuratorium Oświaty w Lublinie zachęca do zapoznania się z materiałami dotyczącymi egzaminów ósmoklasistów.

https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=9686

 
Informacje o egzaminie PDF Drukuj Email

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE:
1.    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
2.    Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
a.    język polski
b.    matematykę
c.    język obcy nowożytny, którego uczeń uczy się w szkole.
3.    Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.    Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
4.    Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

 
Informacje PDF Drukuj Email

Przewodnik WSiP Egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego

Przewodnik WSiP Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Przewodnik WSiP Egzamin ósmoklasisty z j. polskiego

LINKI

1. Przykładowe-pokazowe arkusze: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

2. http://www.zsslubin.pl/egzamin-osmoklasisty-informacje-cke/

3. https://www.wsip.pl/egzamin-osmoklasisty/