Bezpłatne użyczenie sprzętu komputerowego - REGULAMIN Drukuj
środa, 27 stycznia 2021 00:00

Zarządzenie nr 20/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie

z dnia 26 października 2020 w sprawie

wprowadzenia regulaminu bezpłatnego użyczania uczniom, nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi sprzętu komputerowego (zestawu) lub laptopów.

Na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.), w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w związku z udzielonym pełnomocnictwem do jednoosobowego kierowania SP 23 do wykonywania czynności zarządu oraz pismem  Prezydenta Miasta Lublin OW-KA.4424.10.2020 z dnia 27 marca 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam Regulamin bezpłatnego użyczania uczniom, nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi (AiO) sprzętu komputerowego (zestawu) lub laptopów niezbędnych do realizacji zajęć edukacyjnych kształcenia na odległość lub wykonywania pracy zdalnej.

§ 2

 1. Na czas oznaczony, tj. w czasie zawieszenia zajęć w szkole, w okresie od 26 października 2020 r. nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2021r. możliwe jest bezpłatne użyczenie sprzętu komputerowego (zestawu) lub laptopa w celu:

a)      nauki przez ucznia w ramach kształcenia na odległość,

b)     wykonywania pracy zdalnej przez nauczyciela lub pracownika AiO.

 1. Warunkiem koniecznym do zastosowania niniejszego regulaminu jest złożenie w sekretariacie szkoły stosownego wniosku przez rodzica ucznia lub pracownika szkoły do dyrektora SP 23 - wzór stanowi załącznik nr 1, wraz z wyczerpującym uzasadnieniem,
 2. Wniosek może być złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem e-PUAP - osoba wnioskująca zobowiązana jest podpisać profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym, osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą mailową (zeskanowane pismo z własnoręcznym podpisem).
 3. Pracownik Sekretariatu rejestruje wniosek. Potwierdza podpisem jego przyjęcie.
 4. Dyrektor SP 23 niezwłocznie rozpatruje każdy wniosek indywidualnie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przekazuje go do realizacji pracownikowi szkoły - specjaliście ds. administrowania siecią komputerową,
 5. Pracownik sekretariatu uzupełnia umowę o dane osobowe na podstawie złożonego wniosku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
 6. Specjalista ds. administrowania siecią komputerową uzupełnia w umowie dane merytoryczne dotyczące sprzętu, w tym numer z księgi inwentarzowej.
 7. Po uzupełnieniu dokumentów, pracownik sekretariatu informuje rodzica lub pracownika szkoły i dyrektora o przygotowanym sprzęcie i umowie cywilno-prawnej, i uzgadnia termin podpisania umowy i przekazania sprzętu.
 8. Specjalista ds. administrowania siecią komputerową przed podpisaniem umowy weryfikuje dane osobowe zawarte we wniosku i umowie, co potwierdza podpisem na wniosku.
 9. Osoba, korzystająca z użyczanego sprzętu zobowiązuje się do zwrócenia go w pierwszym dniu roboczym po zniesieniu zawieszenia działalności szkół, z zastrzeżeniem ust. 1.
 10. Zwrot sprzętu odbywa się w szkole po wcześniejszym ustaleniu terminu i podpisaniu protokoły zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 3.
 11. Brak spełnienia wymogów formalnych  lub rozpatrzenie negatywne wstrzymuje realizację bezpłatnego użyczenia sprzętu komputerowego lub laptopów.
 12. Biorący w użyczenie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 38/2019/2020 z dnia 30.03.2020 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020r.

Kamil Dąbrowski
Dyrektor SP 23 w Lublinie

Zapoznałem się z Regulaminem            ……………………………………………………

Data i podpis Rodzica

Wniosek do pobrania ---->>>>należy tu kliknąć