Dzisiaj jest czwartek, 28 Wrz 2023
Znajdujesz sie w:     Home BHP w czasie koronawirusa Wytyczne dla rodziców - procedura COVID
Wytyczne dla rodziców - procedura COVID PDF Drukuj Email
piątek, 16 września 2022 13:47

4.1.1.  Do Szkoły Podstawowej nr 23 może uczęszczać:

uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję lub chorobę zakaźną

Objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych:
· podwyższona temperatura ciała,
· ból głowy i mięśni,
· ból gardła,
· kaszel,
· duszności i problemy z oddychaniem,
· uczucie wyczerpania,
· brak apetytu.

Rodzicu, widząc objawy infekcji u dziecka pozostaw je w domu, obserwuj i skorzystaj z teleporady lekarza rodzinnego.

4.1.2. Dzieci do szkoły są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Zaleca się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4.1.3. Przed lekcją informatyki oraz przed wejściem do biblioteki/czytelni szkolnej wprowadzono obowiązkowe mycie lub dezynfekcję rąk.

4.1.4. Wprowadzono procedury regularnego czyszczenia oraz dezynfekcji powierzchni i wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 23. Sprzęt gimnastyczny oraz pomoce dydaktyczne są na bieżąco dezynfekowane.

4.1.5. Każdy rodzic/ opiekun ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 23 zobowiązany jest zapoznać się i stosować wytyczne dla rodziców z  procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych MEN, MZ, i GIS z dn. 25 sierpnia 2022r. dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

4.1.6. Zabronione jest przynoszenie do Szkoły Podstawowej nr 23 i zabieranie z niej zbędnych przedmiotów lub zabawek. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w wyznaczonej szufladzie. Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać
o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

4.1.7. W Szkole Podstawowej nr 23 wyznaczono strefę rodzica dla opiekunów/rodziców odprowadzających dzieci , w której obowiązuje zasada 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. Wyznaczona „STREFA RODZICA" jest oznakowana za pomocą ostrzegawczej taśmy żółto-czarnej i właściwie opisana

4.1.8. Rodziców/ opiekunów przyprowadzających/odbierających uczniów do/ze Szkoły Podstawowej nr 23 zachęca się do dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego
w odniesieniu do pracowników podmiotu oraz innych dzieci i ich rodziców.

4.1.9. Rodzice/ opiekunowie mogą pomóc dzieciom rozebrać się/ ubrać się
i zmienić obuwie. Dzieci samodzielnie odwieszają ubrania w wyznaczonych szatniach.

4.1.10. Dziecko klas I-III do/ z sali / świetlicy odprowadza/ przyprowadza wychowawca.

Rodzice odbierając dziecko ze świetlicy wywołują je przy użyciu dzwonka radiowego umieszczonego na filarze w holu.

4.1.11. Dziecko przebywające w Szkole Podstawowej nr 23 przejawiające niepokojące objawy choroby zostanie umieszczone w oddaleniu od innych osób pod opieką nauczyciela.

4.1.12. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Pracownik sekretariatu lub wicedyrektor szkoły będzie komunikował się z wskazanymi osobami szybkiego kontaktu telefonicznie.
W przypadku wystąpienia u dziecka duszności natychmiast zostanie wezwana karetka pogotowia oraz zostaną poinformowane wyznaczone osoby szybkiego kontaktu.

4.1.13. Rodzice/ opiekunowie dziecka o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 zleconego przez lekarza zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania wychowawcy. Opiekun grupy/ wychowawca informuje niezwłocznie wicedyrektora / Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23, który kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Lublinie
i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

4.1.14. Rodzice uczestniczący w stacjonarnych zebraniach z rodzicami poszczególnych oddziałów klasowych lub konsultacjach z nauczycielami wg ogłoszonego harmonogramu obowiązani są do dezynfekcji rąk .

4.1.15 Rodzice/ opiekunowie dzieci przypominają potomstwu o obowiązujących ogólnych zasadach higieny:

- częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),

- ochrona podczas kichania i kaszlu,

- unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

- niedzielenie się zaczętym jedzeniem.