Dzisiaj jest środa, 29 Lis 2023
Znajdujesz sie w:     Home RODO-IODO
RODO
Klauzula informacyjna dotycząca nauki zdalnej PDF Drukuj Email
środa, 01 kwietnia 2020 13:33

Szanowni Państwo,
wykonując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO publikujemy klauzulę informacyjną w jaki sposób przetwarzamy i chronimy posiadane przez nas Państwa dane osobowe.
Klauzula informacyjna dotyczy danych wykorzystywanych (zastosowaliśmy minimalizację danych) w procesie nauki zdalnej z użyciem platformy G-Suite dla szkół i uczelni firmy Google LLC.
Z pełną treścią klauzuli można zapoznać się na stronie szkoły:
http://sp23.lublin.pl/pliki/klauzula_informacyjna_zdalnego_nauczania.pdf

Informacje na temat ochrony prywatności w G-Suite for Education education_privacy_pl.pdf

Polityka prywatności Google privacy_policy_pl.pdf

Administrator Danych Osobowych

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I UCZNIÓW Email

Klauzula i zgoda.pdf do pobrania >>>

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I UCZNIÓW

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie; dane adresowe: ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Witolda Przeszlakowskiego, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: :

a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)   w związku z realizacją  zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły określonych w przepisach prawa: takich jak realizacja procesu nauczania, ewidencjonowanie uczniów na potrzeby procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, realizacja zajęć dodatkowych, zadań z zakresu BHP, żywienia uczniów, wypożyczania książek z biblioteki szkolnej, realizacji zajęć w świetlicy szkolnej. Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym, co oznacza, że są Państwo obowiązani do podania danych. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizowania zadań oświatowych wobec ucznia;

b) art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a) RODO tj.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w tym: promowania działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów  na przykład poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie  wizerunków uczniów utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących, zawarcia grupowej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Radę Rodziców przy SP23. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań oświatowych placówki.

c) art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa  uczniów, pracowników oraz mienia placówki;

d) art. 9 ust. 2 pkt c) RODO – t.j.  niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami prawa do odbioru danych osobowych oraz podmioty przetwarzające, którym  Administrator powierzył umową przetwarzanie danych.

5. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres realizacji obowiązków Szkoły wobec uczniów oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji powstającej w Szkole, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.  Natomiast w odniesieniu do danych dotyczących wizerunku z monitoringu wizyjnego przez okres do trzech miesięcy od dnia nagrania.

6. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym  mogą podlegać profilowaniu wyłącznie w zakresie oceny realizacji obowiązków pracowniczych wynikającej z określonych przepisów prawnych.

7. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO ;
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Zgodnie z obowiązującym prawem Szkoła Podstawowa nr 23 w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na szkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

….....…………..……….......                               ..…………………………………………..……………
miejscowość, data                                podpis osoby składającej oświadczenie

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez Administratora danych:

Adres e-mail – do umożliwienia kontaktów z rodzicami w celach innych niż dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
Dane osobowe dziecka tj. imiona, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców w celu rozliczeń z tytułu opłat za wyżywienie dziecka w Szkole Podstawowej nr 23,
2. Oświadczam, że dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą.


………………………………            ……………………………………………………..…..
miejscowość, data                podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZNIA

Niniejszym wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku (imię i nazwisko ucznia)  ………………………………………………… przez Szkołę Podstawową nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie zwanej dalej „Szkołą”, w tym w szczególności na potrzeby działalności informacyjnej Szkoły prowadzonej za pośrednictwem:

gazetki szkolnej;

strony internetowej Szkoły pod adresem www.sp23.lublin.pl;

facebooka: www.facebook.com/sp23.lublin.eu;

kroniki szkolnej;

ekspozycji na terenie szkoły (np. gabloty);


…………………………....               ……………………………………..
miejscowość, data                podpis osoby składającej oświadczenie